Stáhnout

 

Štěstí a spokojenost.

 

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 

 

 

 

Matouš 4:23-5:12 - Slovo na cestu       (2:00)
        Ježíš chodil po celé Galileji, vyučoval v synagogách, šířil radostnou zvěst o Božím království a uzdravoval lidi postižené všemi možnými nemocemi. Zprávy o něm se rychle roznesly, takže až ze Sýrie k němu vodili nemocné, posedlé démony, duševně choré, ochrnuté a on je uzdravoval. Všude se za ním táhly davy lidí; nejen z Galileje, ale i z Desítiměstí, Jeruzaléma, Judska a Zajordání. Když Ježíš uviděl zástupy lidí, vystoupil se svými učedníky na návrší, posadil se v jejich středu a učil je: "Kteří lidé jsou skutečně šťastni?Šťastni jsou pokorní, nenamyšlení,vždyť těm patří Boží království. Šťastni jsou ti, kteří pláčou v zármutku,vždyť Bůh je potěší. Šťastni jsou ti, kteří pro sebe nic nevymáhají,vždyť jim Bůh dá celou zemi. Šťastni jsou ti, kteří touží po tom, co je správné,jako žízniví po vodě,vždyť jejich žízeň bude utišena. Šťastni jsou milosrdní,vždyť Bůh k nim bude také milosrdný. Šťastni jsou ti, kteří si zachovali čistý pohled na život,vždyť oni uvidí Boha. Šťastni jsou ti, kteří působí pokoj,vždyť k těm se Bůh bude hlásit jako ke svým dětem. Šťastni jsou ti, kteří mají těžkosti proto,že poslouchají Boha;jim se otevírá Boží svět. Šťastni jste, když vámi kvůli mně pohrdají, pronásledují vás a vymýšlejí si na vás pomluvy. Máte důvod k radosti a dokonce i k veselí, neboť co vás čeká v nebi, mnohonásobně převýší vaše utrpení. Ostatně takhle zacházeli s Božími lidmi vždycky.
 
Matouš 5:3.       (6:30)
      "Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. 
 
Židům 5:12-14.       (24:30)
      Za takovou dobu už byste měli být sami učiteli, a zatím opět potřebujete, aby vás někdo učil abecedě Boží řeči; potřebujete mléko, ne hutný pokrm. Každý, kdo potřebuje mléko, protože nepřivykl slovu spravedlnosti, je jako nemluvně. Hutný pokrm je pro vyspělé, pro ty, kdo mají cvičením své smysly vypěstovány tak, že rozeznají dobré od špatného. 
 
Marek 16:15.      (26:00)
        A řekl jim: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. 
 
Lukáš 9:23        (27:00)
      Všem pak řekl: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne.
 
První list Timoteovi 6:10 - Slovo na cestu.        (28:00)
       Kořen všeho zla je totiž láska k penězům; mnoha lidem už zavřela cestu k Bohu a kolik trápení jim připravila!